DADES RECOLLIDES

Aquesta web no conté cap formulari de contacte en el que es recullin dades de identificació i personals dels seus usuaris.

En aquest sentit, pel que fa a les dades de navegació, al accedir a la pàgina web de neuromimeTICs, no es recullen dades que permetin identificar nominativament als usuaris. Les dades que s'obtenen per la simple navegació són:

  • Dades que permeten realitzar estadístiques d'ús del Plugin Share (continguts compartits, nombre de vegades que s'utilitza i nombre de visites que això genera).

  • Dades que s'associen a l'usuari amb temes del seu interès sobre la base del contingut que visita i comparteix; utilitzats per a realitzar estadístiques de l'ús d'Internet, però que no identifiquen l'usuari.

RESPONSABLE

Jordi Suñé Tarruella, Catedràtic del departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona, és el titular del present domini i responsable del tractament de les dades que es generin o recullin com a conseqüència de l'accés, ús i navegació realitzats pels usuaris de la present pàgina web.

 Les dades de contacte del responsable són

  • Adreça: Universitat Autònoma de Barcelona Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona.

  • Adreça electrònica: jordi.sune@uab.cat

 També pot contactar amb el delegat de protecció de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona enviant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic: proteccio.dades[at]uab[dot]cat

TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals que vostè pugui arribar a facilitar seran incorporades en un fitxer responsabilitat de Jordi Suñé Tarruella, amb la finalitat de gestionar la petició realitzada.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

En cas de contactar a través del correu electrònic publicat a la present pàgina web, les possibles dades recollides es tractaran per gestionar la petició interessada. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Gestionar la informació sol·licitada, així com els continguts o serveis que sol·licitin de manera expressa els usuaris, tal com encàrrecs o qualsevol tipus de petició a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

BASE DE LEGITIMACIÓ

El titular del present domini web té interès legítim a utilitzar la informació recollida per a realitzar millores de la web tant en la seva gestió com en la seguretat de la mateixa. Així mateix té interès legítim en dur a terme estudis per analitzar l'ús que es dóna a la web.

En cas que l'usuari remeti qualsevol tipus de sol·licitud d'informació en què es continguin dades personals, així com sol·licitud de continguts o serveis a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de la present pàgina web, la base de legitimació serà el propi consentiment de l’usuari.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades aquí descrites es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat corresponent. No obstant això, s'han de conservar, de manera diligent i ben protegides, mentre puguin sorgir responsabilitats derivades del tractament, en compliment del que disposa la normativa vigent en cada moment. Un cop prescrites les accions, es procedirà a la supressió total de les dades personals obtingudes amb mesures de seguretat adequades.

COMUNICACIÓ DE DADES

Jordi Suñé Tarruella no comunica les dades obtingudes a tercers, excepte en aquells casos en que siguin requerits per autoritats competents en l'exercici legítim de les seves funcions o sempre que hi hagi un consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. En alguns llocs de la web es poden instal·lar cookies de tercers. Nosaltres no controlem les cookies utilitzades per aquests tercers en webs externes. Per a més informació sobre les cookies de webs alienes aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

DRETS DELS USUARIS

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que podrà exercir, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, i oposició al tractament de les seves dades, si escau, enviant una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del DNI a la responsable del tractament a la següent adreça: Edifici A. Campus Universitari UAB. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 08193 Barcelona., o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça del seu delegat de protecció de dades: proteccio.dades@uab.cat. Així mateix, ostenta el dret de presentar una reclamació o un escrit per a la tutela dels drets davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades en virtut de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'autoritat catalana de protecció de dades, a més de ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar els seus drets.

FORMULARI DE CONTACTE

En la present pàgina web no està inclòs cap formulari de contacte.

MESURES DE SEGURETAT

Jordi Suñé Tarruella, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona estan complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesten que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a les finalitats per a les que són tractades.

També garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en protecció de dades, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per a que puguin exercir-los.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta pàgina web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són en termes generals propietat de Jordi Suñé Tarruella. Si no fos el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors i cocreadors per al seu ús en la present pàgina web.

Les imatges indexades, o es troben lliures de drets publicades a Internet, o es disposa d'autorització expressa per a la seva publicació per part dels seus autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinada la informació, com per exemple, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts de la present pàgina web, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del seu titular. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a Jordi Suñé Tarruella o NeuromimeTICs, i que poguessin aparèixer en aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués crear-se respecte d’ aquests.

Jordi Suñé Tarruella reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en aquesta pàgina web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

La majoria dels continguts de neuromimeTICs estan publicats sota la llicència CreativeCommons BY 4.0, que permet copiar, distribuir, comunicar públicament i transformar aquests continguts, incloent-hi una finalitat comercial, amb la condició de citar neuromimeTICs com a font en el cas dels continguts signats per neuromimeTICs, i de citar a l'autor de l'obra en el cas dels continguts signats per aquest autor. Si els continguts es difonen a través d'Internet, han de ser enllaçats a la nostra web (neuromimeTICs.org). En qualsevol cas, els continguts que es publiquin d'altres pàgines i continguts subjectes a llicències CreativeCommons, haurà d'atenir-se, en matèria de propietat intel·lectual, al que s'indiqui a l'enllaç de l'obra original. En el cas que algun dels continguts de neuromimeTICs no estigui publicat sota la llicència de CreativeCommons BY 4.0, s'indicarà expressament.

L'ús dels continguts sota la llicència CreativeCommons BY 4.0, no permet, en cap cas, l'explotació, sigui o no amb finalitats comercials, dels continguts de neuromimeTICs per a la creació de publicacions, en qualsevol suport, que estiguin integrades majoritàriament per continguts de la neuromimeTICs.org.

NeuromimeTICs.org pot enllaçar material fotogràfic, gràfic o audiovisual procedent de fonts diverses amb una llicència CC diferent a la dels continguts produïts per neuromimeTICs. El tipus d'ús d'aquest material quedarà supeditat a la llicència subscrita per la font, en cas de ser necessari.

La llicència CC 4.0 no s'aplica als continguts textuals, audiovisuals o gràfics publicats procedents d'altres pàgines web indexades a la present. Tots els drets sobre aquests continguts queden reservats al seu titular i, per tant, no podran ser reproduïts, distribuïts, transformats o comunicats públicament sense el consentiment del seu titular. El titular de la present pàgina web s’exonera de la responsabilitat per l'ús indegut d'aquests continguts que es faci per tercers

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, ho poden fer a través del correu electrònic jordi.sune[at]uab[dot]cat.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Jordi Suñé Tarruella i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Derrera actualizació : 22/2/2019